Ochrana osobních údajů

GDPR

Správce osobních údajů:

ISP Alliance a.s.
Karlovo náměstí 559/28
120 00 Praha 2 – Nové Město,
IČ 282 05 812
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44172

Kontaktní údaje:
www.ispalliance.cz
info@ispalliance.cz

ISP Alliance a.s. jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), Rostislava Kocmana, kterého je možné kontaktovat na emailové adrese: rostislav.kocman@gmail.com.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

Společnost ISP Alliance a.s. zpracovává tyto kategorie osobních údajů o zákaznících ISP Alliance a.s.:

 • Identifikační údaje zákazníka
 • Kontaktní údaje zákazníka
 • Provozní a ekonomické údaje o službách objednaných zákazníkem
 • Provozní a lokalizační údaje zákazníka v rozsahu podle vyhlášky 357/2012 Sb.

Právními důvody pro zpracování osobních údajů jsou:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem (subjektem údajů) a společností ISP Alliance a.s. (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 2016/679)
 • Zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi zákazníkem (subjektem údajů) a společností ISP Alliance a.s. (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 2016/679)
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 2016/679) – konkrétně jde o povinnost odpovídat na žádosti podle §88a Trestního řádu v rozsahu určeném zákonem 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích) a vyhláškou 357/2012 Sb.
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti ISP Alliance a.s. (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení 2016/679)
 • konkrétně jde o marketingová a obchodní sdělení společnosti ISP Alliance a.s. nabízející obdobné výrobky a služby (podle zákona 480/2004 Sb.)

Příjemci osobních údajů mohou být Orgány činné v trestním řízení v případě žádostí podle §88a Trestního řádu, v rozsahu určeném zákonem 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích) a vyhláškou 357/2012 Sb. a provozovatelé registrů klientských informací.

Principy a zásady zpracovávání osobních údajů

Ve společnosti ISP Alliance a.s. zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením 2016/679. Zpracováváme jen ty údaje, které nezbytně potřebujeme pro poskytování našich služeb, plnění vyplývající ze smluv, jejichž zpracování nám ukládá legislativa nebo které potřebujeme z důvodů oprávněných zájmů ISP Alliance a.s. Osobní údaje udržujeme aktuální, ukládáme, zpracováváme a likvidujeme je bezpečným způsobem. Chráníme osobní údaj před ztrátou, zneužitím a neautorizovaným přístupem.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

 • Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu se zpracováním (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 2016/679) jsou vymazány bez zbytečného odkladu poté, co subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním.
 • Osobní údaje jsou vymazány ve lhůtě 4 roky od ukončení smluvního vztahu, případně dříve, pokud uplynou zákonné reklamační lhůty a pokud jsou vypořádány všechny závazky a pohledávky.
 • Údaje o vyúčtování a platbách jsou uchovávány po dobu zákonných lhůt podle zákona o účetnictví (563/1991 Sb.), podle zákona o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) a další související legislativy
 • Provozní a lokalizační údaje zpracovávané podle vyhlášky 357/2012 Sb. Jsou uchovávány po dobu 6 měsíců od jejich pořízení.

Práva subjektu osobních údajů

 • Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů.
 • Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů.
 • Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před žádostí o výmaz. Vymazány před uplynutím lhůt pro výmaz nemohou být osobní údaje, které správce osobních údajů zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 2016/679 – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy; na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 2016/679 – zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 2016/679 – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení 2016/679 – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ISP Alliance a.s.
 • Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat o omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů.